ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

S účinnosťou odo dňa 25. 5. 2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov ďalej len „Nariadenie“).

Účelom týchto zásad je preukázať, že spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom sa vykonáva v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou, najmä Zákonom 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov(ďalej len „nový zákon ZOOÚ“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len „ nariadenie GDPR“). Nová právna úprava dáva prevádzkovateľovi povinnosť s  ohľadom na povahu, rozsah a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s novou právnou úpravou. Uvedené prijaté opatrenia je prevádzkovateľ povinný podľa potreby aktualizovať.

Tento dokument je výsledkom posúdenia spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom pre účely právnych noriem upravujúcich ochranu osobných údajov. Zavedením štandardizovanej ochrany osobných údajov na základe princípov tu uvedených je minimalizované riziko porušenia ochrany osobných údajov.

PREVÁDZKOVATEĽ:

Obchodné meno: Focus Logistics s. r. o.
Sídlo: Pod Juhom 7666, 911 01 Trenčín
Právna forma: Spoločnosť  s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán: Jaroslav Slávik, konateľ       
IČO: 53 558 898
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 41355/R

(ďalej v texte zásad len ako „Prevádzkovateľ“ )           

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

 • kontaktná osoba, ktorá má dohľad nad spracúvaním osobných údajov a je  oprávnená vybavovať žiadosti a poskytovať informácie k uplatňovaniu práv dotknutých osôb.


Meno a priezvisko:  
Jaroslav Slávik, konateľ
Tel: +421 (0)948 518 093
Mail: slavik@focuslogistics.sk
Doručovacia adresa: Pod Juhom 7666, 911 01 Trenčín

 • kontaktná osoba pre hlásenie bezpečnostných incidentov.


Meno a priezvisko:  
Jaroslav Slávik, konateľ
Tel: +421 (0)948 518 093
Mail: slavik@focuslogistics.sk
Doručovacia adresa: Pod Juhom 7666, 911 01 Trenčín

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K SPRACOVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Prevádzkovateľ stránky zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR).

ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Právnym základom spracúvania osobných údajov u prevádzkovateľa o dotknutých osobách všetkých kategórií  sú nasledujúce ustanovenia GDPR, resp. nového zákona ZOOÚ:

 1. Čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorým je dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov.
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, – podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. b) GDPR. (objednávky)
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, – podľa 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR (obchodný zákonník, občiansky zákon, zákon o dani z príjmov….)
 4. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa, – podľa § 13 ods. 1 písm. f) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. f) GDPR
 5. ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby.


PREHLÁSENIE:

Prehlasujeme, že ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä Zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu popísaného vyššie.
 • Si týmto plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť voči dotknutým osobám
 • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa nového zákona ZOOÚ a nariadenia GDPR.


PLNENIE INFORMAČNEJ POVINNOSTI VOČI DOTKNUTÝM OSOBÁM
podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)/ďalej aj „Nariadenie“ alebo „GDPR“/:

VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME NA NASLEDOVNÉ ÚČELY:

Informácie pre NÁVŠTEVNÍKOV WEBOVEJ STRÁKY

Účely spracovania osobných údajov: osobné údaje poskytnuté v rámci formulára na webovej stránke Prevádzkovateľ spracúva za účelom vyhotovenia cenovej ponuky dotknutej osobe na základe  jej dopytu.

Kategória dotknutých osôb: osoba, ktorá kontaktovala Prevádzkovateľa prostredníctvom formulára za účelom vypracovania cenovej ponuky.

Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje. 

Zoznam osobných údajov: e-mailová adresa  na pracovisko, ktorá obsahuje osobný údaj a ďalšie dobrovoľne poskytnuté nepovinné osobné údaje.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov: na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, – podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. b) GDPR. /zmluvné a predzmluvné vzťahy s dotknutou osobou/.

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté:

 • poskytovateľ ekonomického systému
 • poskytovateľ telefónnych služieb
 • poskytovateľ dátových služieb
 • poskytovateľ domény, webhostingu
 • poskytovateľ platformy pre emailovú komunikáciu


– do tretích krajín:
osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín,

– do medzinárodných organizácií: osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií.

Iný oprávnený subjekt: orgány verejnej moci. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania.

Osobné údaje v rozsahu vyžiadania od oprávneného subjektu (napr. Polícia v rámci vyšetrovania priestupkov alebo trestných činov).

Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje sa nezverejňujú.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa: poskytnutie reakcie na dopyt,  či prípadné podnety dotknutej osobe.

Doba uchovávania osobných údajov:  žiadosť o cenovú ponuku na základe dopytu cez formulár na webovej stránke Prevádzkovateľ uchováva do naplnenia účelu, t.j.do vystavenia cenovej ponuky.

Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov je zmluvná požiadavka. Bez spracúvania Vašich osobných údajov nemôžeme Vašu cenovú ponuku vystaviť.

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

Účely spracovania osobných údajov: osobné údaje poskytnuté kontaktovaním Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktných údajov umiestnených na webovom  sídle Tel.: +421948518093
E-mail: office@focuslogistics.sk Prevádzkovateľ spracúva na základe  oprávneného záujmu za účelom poskytnutia reakcie na otázky, či prípadné podnety dotknutej osobe.

Kategória dotknutých osôb:

 • osoby, ktoré kontaktovali Prevádzkovateľa prostredníctvom webovej stránky,
 • štatutárne orgány, zamestnanci, resp. oprávnené osoby právnickej osoby.


Kategória osobných údajov
: bežné osobné údaje. 

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo,  znenie zaslanej správy (obsah žiadosti), obsah príloh,  ďalšie dobrovoľne poskytnuté nepovinné osobné údaj.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – oprávnený záujem poskytnutie reakcie na otázky, či prípadné podnety dotknutej osobe.

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté: poskytovateľ webhostingu, poskytovateľ platformy pre e-mailovú komunikáciu, poskytovateľ dátových služieb.

– do tretích krajín: osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín,

– do medzinárodných organizácií: osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií.

Iný oprávnený subjekt: orgány verejnej moci. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania.

Osobné údaje v rozsahu vyžiadania od oprávneného subjektu (napr. Polícia v rámci vyšetrovania priestupkov alebo trestných činov).

Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje sa nezverejňujú.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa: spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov  Prevádzkovateľa sa vykonáva. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je spätné kontaktovanie osôb a poskytnutie reakcie na otázky, či prípadné podnety dotknutej osobe.

Doba uchovávania osobných údajov:  po dobu nevyhnutnú do  naplnenia účelu spracúvania –  t. j. poskytnutia reakcie na otázky, či prípadné podnety dotknutej osobe, najdlhšie však po dobu 3 mesiacov.

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

Účely spracúvania osobných údajov:

 • zasielanie reklamy prostredníctvom elektronickej pošty,
 • zasielanie elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ fyzickej osobe (príjemcovi)


Kategória dotknutých osôb
:

 • fyzická osoba (príjemca Newslettera)
 • právnická osoba (príjemca Newslettera)
 • fyzická osoba zamestnanec resp. oprávnená osoba konať v mene právnickej osoby (príjemca Newslettera).


Kategória osobných údajov
: bežné osobné údaje. 

Zoznam osobných údajov:

 • e-mailová adresa, ktorá obsahuje osobný údaj, napr. meno, priezvisko, resp. iný osobný údaj a   prostredníctvom ktorej je možné identifikovať konkrétnu fyzickú osobu,
 • dátum poskytnutia súhlasu do odberu newslettera,
 • kategória (klient/neklient a pod.).


Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktorým je dobrovoľný súhlas dotknutej osoby  so spracúvaním osobných údajov v zmysle ust. § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách s Vykonávaním priameho marketingu formou zasielania reklám prostredníctvom elektronickej pošty.

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

 • zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách,
 • zákon č. 147/2001 Z. z. Zákon o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté:

 • poskytovateľ marketingovej platformy pre e-mailovú komunikáciu. Sprostredkovateľ na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 • poskytovateľ webových služieb: správa reklamných kampaní, zasielanie newsletterov. Sprostredkovateľ na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).


– do tretích krajín:
osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín.

– do medzinárodných organizácií: osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií.

Iný oprávnený subjekt:

Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania. Osobné údaje v rozsahu vyžiadania od oprávneného subjektu (napr. Polícia v rámci vyšetrovania priestupkov alebo trestných činov)

Zverejňovanie osobných údajov:: osobné údaje sa nezverejňujú.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa: spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa nevykonáva.

Doba uchovávania osobných údajov: osobné údaje sa spracúvajú po dobu platnosti súhlasu, t.j. do odvolania súhlasu so zasielaním reklamy prostredníctvom elektronickej pošty  a do odvolania súhlasu so  zasielaním elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ fyzickej osobe (príjemcovi) alebo do odhlásenia sa z odberu Newsletterov, najviac však po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať trvanlivý nosič, na ktorom je zaznamenaný preukázateľný súhlas dotknutej osoby, po dobu najmenej 4 rokov od odvolania súhlasu dotknutou osobou.

Po uplynutí platnosti súhlasu  je Prevádzkovateľ povinný ukončiť zasielanie reklám prostredníctvom elektronickej pošty a zasielanie elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ  na príslušnú e-mailovú adresu a bez zbytočného odkladu  vyradiť z marketingovej databázy e-mailovú adresu dotknutej  osoby, ktorá zrušila odber, čiže odvolala daný súhlas.

Dotknutá osoba  má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov: písomne alebo elektronicky na uvedených kontaktných údajoch Prevádzkovateľa alebo odhlásením sa z odberu  pomocou odkazu umiestneného v newsletteri. Odvolanie súhlasu nemá vplyv  na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. 

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike. 

Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie: pri spracúvaní osobných údajov na vyššie spomenuté účely dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu.

Účel spracúvania osobných údajov: súbory cookies na webovej stránke Prevádzkovateľa sú používané za účelom zabezpečenia funkčnosti a výkonu webovej stránky.

Nevyhnutné súbory cookies sú súbory cookies, bez ktorých by webové stránky Prevádzkovateľa nefungovali správne a ktoré sa automaticky umiestňujú do zariadenia Dotknutej osoby a nemožno ich vypnúť. Nevyhnutné cookies nemôžu identifikovať používateľa a sú používané iba za tým účelom, aby sa zaručilo správne zobrazenie webovej stránky.

Funkčné súbory cookies slúžia na to, aby Prevádzkovateľ vedel Dotknutú osobu identifikovať pri návrate na jeho webovú stránku a pomáhajú zlepšovať funkčnosť a zabezpečenie webových stránok vrátane zapamätania preferencií Dotknutej osoby a správy výkonu webových stránok.

Používanie IP adresy a iných nástrojov na webovej stránke:

Na týchto webových stránkach môžu byť umiestnené tiež nástroje tretích strán, ktoré využívajú IP adresu Dotknutej osoby a/alebo súbory cookies.

 1. cookies pre vstup používateľa – konzistentné sledovanie vstupu užívateľa v sérii výmeny správ s poskytovateľom služby (prevádzkovateľom)
 2. autentifikačné cookies – identifikácia používateľa po jeho prihlásení,
 3. cookies zamerané na bezpečnosť používateľa – zvyšovanie bezpečnosti služby; ochrana systému prihlasovania; odhaľovanie nesprávnych pokusov o prihlásenie,
 4. cookies pre multimediálne prehliadače – korektné prehrávanie vizuálneho a zvukového obsahu,
 5. cookies pre optimalizáciu vyťaženia prostriedkov; distribúcia spracovania požiadaviek v rámci skupiny vzájomne sa zdieľaných technických prostriedkov,
 6. cookies pre prispôsobenie užívateľského rozhrania – uchovávanie preferencií používateľa, ktorý nie je pripojený na trvalý identifikátor,


Kategória dotknutých osôb
: používateľ webových stránok a internetových služieb,

Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje.

Zoznam osobných údajov:

 1. identifikačné číslo návštevy “Session ID”),
 2. identifikačné číslo návštevy “Session ID”; prihlasovacie údaje používateľa,
 3. identifikačné číslo návštevy “Session ID”; identifikácia používateľa,
 4. informácie o zariadení koncového používateľa; timing o prerušení, pozastavení prehrávania multimediálneho obsahu,
 5. identifikačné číslo návštevy “Session ID”),
 6. identifikačné číslo návštevy “Session ID”, preferencie používateľa ako napríklad preferovaný jazyk a pod.,


Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
 

 1. až f): čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – oprávnený záujem,


Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté:

 • poskytovateľ služieb webhostingu.


– do tretích krajín:
osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín,

– do medzinárodných organizácií: osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií.

Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje sa nezverejňujú.

Doba uchovávania osobných údajov:

 1. dočasné cookies – do ukončenia návštevy,
 2. trvalé cookies – do ukončenia platnosti cookies,
 3. trvalé cookies – do ukončenia platnosti cookies,
 4. dočasné cookies – do ukončenia návštevy,
 5. dočasné cookies – do ukončenia návštevy,
 6. trvalé cookies – do ukončenia platnosti cookies,


Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

v prípade zakázania nevyhnutných súborov cookies (alebo všetkých súborov cookies) pomocou nastavení internetového prehľadávača, nebude fungovať jedna alebo viac základných funkcií webových stránok, vrátane tých, ktoré majú zaistiť bezpečnú návštevu, správne alebo vôbec.

V prípade, ak Dotknutá osoba odmietne alebo odvolá súhlas s použitím akýchkoľvek nie nevyhnutných cookies alebo osobných údajov, nemusí zodpovedajúca funkcia alebo funkcia týchto webových stránok fungovať správne alebo vôbec. Použitie základných funkcií a funkčnosť webových stránok týmto nebudú dotknuté.

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

Informácie pre ZMLUVNÝCH OBCHODNÝCH PARTNEROV – DODÁVATEĽOV A ICH ZAMESTNANCOV, RESP. ZÁSTUPCOV

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

 1. oslovenie potenciálnych obchodných partnerov – dodávateľov,
 2. plnenie práv a povinností vyplývajúcich z predzmluvných a zmluvných vzťahov s obchodnými partnermi Prevádzkovateľa,
 3. vedenie evidencie obchodných partnerov dodávateľov na základe zmluvných vzťahov
 4. vedenie evidencie obchodných partnerov na základe zmluvných vzťahov a ich kontaktovanie,
 5. manažment dopytov; komunikácia s dodávateľmi a odberateľmi,
 6. evidencia obchodných zmlúv (nákup).


Okruh dotknutých osôb
:

 • kontaktná osoba alebo zamestnanec potenciálneho obchodného partnera dodávateľa,
 • štatutárne orgány, kontaktné osoby, zamestnanci a zmluvní zástupcovia obchodného partnera dodávateľa, príp. iné relevantné fyzické osoby.


Kategória osobných údajov
:

V rámci účelov v bodoch a) – f): bežné osobné údaje

Zoznam alebo rozsah osobných údajov: obchodné meno, IČO, titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a informácia o neprítomnosti a pod.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

 1. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem,
 2. čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvných a predzmluvných vzťahov,
 3. čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvných a predzmluvných vzťahov,
 4. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem,
 5. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem,
 6. čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie zákonných povinností podľa osobitných predpisov.


Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

V účeloch uvedených v bodoch a) – e):

Spracúvanie osobných údajov na základe osobitného právneho predpisu sa nevykonáva.

V účely uvedenom v bode f):

zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov;

zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve;

zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

V účeloch uvedených v bodoch a), d), e):

 • poskytovateľ telefónnych služieb,
 • poskytovateľ dátových služieb,
 • poskytovateľ webhostingu,
 • poskytovateľ platformy pre e-mailovú komunikáciu.


V účeloch uvedených v bodoch  b), c):

 • osobné údaje nie sú poskytované žiadnym ďalším príjemcom.

V účely uvedenom v bode f):

 • osobné údaje nie sú poskytované žiadnym ďalším príjemcom.

Iný oprávnený subjekt:

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

– do tretích krajín

V rámci účelov v bodoch a) – f): osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

– do medzinárodných organizácií

V rámci účelov v bodoch a) – f): osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.

Zverejňovanie osobných údajov:

V rámci účelov v bodoch a) – f): osobné údaje sa nezverejňujú.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:

 1. oprávnený záujem Prevádzkovateľa na plnení práv a povinností vyplývajúcich z predzmluvných vzťahov,
 2. oprávnený záujem Prevádzkovateľa na plnení práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných a predzmluvných vzťahov, ak zmluvnou stranou je právnická osoba (PO) a v jej mene vystupujú za účelom plnenia zmluvných vzťahov iné fyzické osoby (FO) na základe osobitného oprávnenia alebo ak fyzická osoba podnikateľ(SZČO), ktorá je zmluvnou stranou a zastupuje ju iná fyzická osoba (FO), aby mohol plniť zmluvné a predzmluvné vzťahy, pričom dotknuté osoby takéto spracúvanie môžu primerane očakávať,
 3. oprávnený záujem sa nevykonáva,
 4. osobné údaje sa spracúvajú na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa za účelom zefektívnenia komunikácie s obchodným partnerom a ľahšieho prístupu k údajom obchodného partnera, ktoré sú nevyhnutné na spracovanie obchodných prípadov, zmlúv a súvisiacich informácií,
 5. oprávneným záujmom prevádzkovateľa je kontaktovanie obchodných partnerov ohľadom dopytov prevádzkovateľom,
 6. oprávnený záujem sa nevykonáva.

Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

 1. do naplnenia účelu alebo po dobu 3 mesiace,
 2. po dobu trvania zmluvného vzťahu a 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu,
 3. po dobu trvania zmluvného vzťahu a 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu,
 4. 5 rokov od poslednej obchodnej aktivity,
 5. po dobu trvania zmluvného vzťahu a 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu,
 6. 15 rokov.


Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov je zmluvná a zároveň zákonná požiadavka. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. Taktiež nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

Účely spracovania osobných údajov:

 1. Vedenie účtovnej agendy,
 2. Faktúry (dodávateľsko – odberateľské),
 3. Ostatné daňové doklady a bankové výpisy.


Kategória dotknutých osôb v rámci účelov v bodoch a) – c):

 • štatutárne orgány a ich oprávnené osoby,
 • kontaktné osoby alebo zamestnanci obchodného partnera – dodávateľa tovaru a/alebo služieb.


Kategória osobných údajov
v rámci účelov v bodoch a) – c):

 • bežné osobné údaje


Zoznam osobných údajov
v  rámci účelov v bodoch a) – c): obchodné meno, IČO, titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo na pracovisko, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a informácia o neprítomnosti a pod.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

 • Vedenie účtovnej agendy:
  • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, – podľa  13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.
 • Faktúry (dodávateľsko – odberateľské):
  • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, – podľa  13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.
 • Ostatné daňové doklady a bankové výpisy:
  • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, – podľa  13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

 • Vedenie účtovnej agendy:
  • zákon č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 40/1964 zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 513/1991 zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • Faktúry (dodávateľsko – odberateľské):
  • zákon č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
 • Ostatné daňové doklady a bankové výpisy:
  • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve; zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov


Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté
v rámci účelov v bodoch a) – c):

 • poskytovateľ dátových a telefónnych služieb ,
 • poskytovateľ bankových služieb,
 • poskytovateľ platformy pre e-mailovú komunikáciu,


– do tretích krajín
v rámci účelov v bodoch a)-c): osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín,

– do medzinárodných organizácií v rámci účelov v bodoch a)-c): osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií.

Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

V rámci účelov v bodoch a) – c):

Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Daňový úrad (na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov)

Súd, orgány činné v trestnom konaní základe zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, na základe zákona 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov

Úrad na ochranu osobných údajov na základe zákona č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Colný úrad

Finančná správa

Zverejňovanie osobných údajov: v rámci účelov v bodoch a) – c): osobné údaje sa nezverejňujú.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa: v rámci účelov v bodoch a) – c): výkon oprávneného záujmu Prevádzkovateľa je ak zmluvnou stranou je právnická osoba a v jej mene vystupujú za účelom plnenia zmluvných vzťahov iné fyzické osoby na základe osobitného oprávnenia aby mohol plniť zmluvné a predzmluvné vzťahy, pričom dotknuté osoby takéto spracúvanie môžu primerane očakávať.

Doba uchovávania osobných údajov: 15 rokov

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou na účely  stanovené v tejto informačnej povinnosti bude spracúvať maximálne po dobu  stanovenú v  zákonnom predpise.

Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb: Poskytovanie osobných údajov na vyššie uvedené účely je zákonná požiadavka. V prípade neposkytnutia týchto údajov nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

 1. archivovanie dokumentov Prevádzkovateľa v rámci správy registratúry,
 2. evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme,
 3. evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme v rámci využívania štátnej webovej aplikácie www.slovensko.sk. Tá slúži ako informačný systém verejnej správy, prostredníctvom ktorého je možné vykonávať elektronickú úradnú komunikáciu s ktorýmkoľvek orgánom verejnej moci prostredníctvom internetu. Prostredníctvom funkcií, ako sú napríklad prihlásenie, vyhľadávanie, alebo elektronické služby má užívateľ v rámci portálu možnosť pristupovať k požadovaným informáciám podľa svojich skutočných požiadaviek a príslušný obsah jednoducho vyhľadať. Okrem toho je portál v rámci prihlásenia štruktúrovaný z hľadiska cieľových skupín. Požadované informácie a služby, tak môže užívateľ vyhľadávať a selektovať podľa toho, či sa prihlási ako občan, podnikateľ alebo inštitúcia.
 4. prístup k archívnym dokumentom.


Kategória dotknutých osôb
:

 1. štatutárne orgány a osoby, ktorých údaje sa nachádzajú v archíve
 2. odosielatelia a prijímatelia poštovej a e-mailovej korešpondencie
 3. odosielatelia a prijímatelia poštovej a e-mailovej korešpondencie
 4. žiadatelia o prístup k archívnym dokumentom


Kategória osobných údajov
:

v rámci účelov v bodoch a) – d): bežné osobné údaje

Zoznam alebo rozsah osobných údajov:

 1. titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby.
 2. titul, meno, priezvisko, adresa fyzickej osoby alebo v prípade právnickej osoby – názov a adresa sídla, dátum prijatia a odoslania, značka, predmet, obsah a pod.
 3. fyzická osoba – titul, meno, priezvisko, adresa, právnická osoba – názov a adresa sídla.
 4. meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého a prechodného pobytu, druh a číslo preukazu totožnosti údaje o požadovanom archívnom dokumente, ktoré sú mu známe a účel využitia; meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, na potreby ktorej žiada o prístup k archívnym dokumentom;


Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
 

V rámci účelov uvedených v bodoch a) – d): Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej     zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, – podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

 1. archivovanie dokumentov prevádzkovateľa rámci správy registratúry: Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 2. evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme: Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov Zákon č. 452/2021 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách
 3. evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme v rámci využívania štátnej webovej aplikácie www.slovensko.sk: Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente), Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).
 4. prístup k archívnym dokumentom : Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Občiansky zákonník (§ 40).


Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

Údaje sa neposkytujú žiadnym ďalším príjemcom.

Príjemca osobných údajov tretia strana:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (príslušný archív) – Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

– do tretích krajín

V rámci účelov v bodoch a) – d): osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

– do medzinárodných organizácií

V rámci účelov v bodoch a) – d): osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.

Zverejňovanie osobných údajov:

V rámci účelov v bodoch a) – d): osobné údaje sa nezverejňujú.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:

V rámci účelov v bodoch a) – d) sa spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa nevykonáva.

Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

Bežná korešpondencia- 2 roky, 
Správa registratúry (evidenčné pomôcky, vyraďovanie dokumentov a pod.) – 15 rokov,
Kniha došlej a odoslanej pošty – 2 roky,
Korešpondenčné údaje, ktoré sú súčasťou zmlúv – 15 rokov.

Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov na účely správy registratúry je zákonná požiadavka. V prípade neposkytnutia týchto údajov nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené: preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov súdnou/mimosúdnou cestou a evidencie s tým spojené.

Okruh dotknutých osôb: relevantné fyzické osoby –  účastníci konania, zúčastnené osoby, svedkovia.

Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje.

Zoznam alebo rozsah osobných údajov: meno, priezvisko a adresa pobytu, adresa na doručovanie v elektronickej forme, podpis, ďalšie osobné údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu vybavovania súdnych sporov.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. f) – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: spracúvanie osobných údajov na základe osobitného právneho predpisu sa nevykonáva.

Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:  

 • poskytovateľ telefónnych služieb,
 • poskytovateľ dátových služieb,
 • poskytovateľ platformy pre e-mailovú komunikáciu.


Iný oprávnený subjekt:

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

– do tretích krajín: osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú,

– do medzinárodných organizácií: osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.

Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje sa nezverejňujú

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa: spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa nevykonáva.

Doba uchovávania / kritérium jej určenia: osobné údaje sa uchovávajú do naplnenia účelu.

Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov je zmluvná a zároveň zákonná požiadavka. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. Taktiež nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

Informácie pre ZMLUVNÝCH OBCHODNÝCH PARTNEROV – KLIENTOV A ICH ZAMESTNANCOV, RESP. ZÁSTUPCOV

Účely spracovania osobných údajov:

 • Expresné prepravy
 • Zberná služba
 • Celovozové FTL a čiastočné LTL prepravy
 • Skladovanie a rozvozy
 • Colná deklarácia


Kategória dotknutých osôb
:

 • právnické osoby (PO) a ich štatutárne orgány, zamestnanci a zmluvní zástupcovia klientov, príp. iné relevantné fyzické osoby,
 • fyzické osoby podnikatelia (SZČO) a ich kontaktné osoby, resp. zástupcovia.


Kategória osobných údajov
:

 • bežné osobné údaje


Zoznam osobných údajov:

 • identifikačné, kontaktné, fakturačné údaje právnických osôb (PO) a fyzických osôb podnikateľov (SZČO)
 • titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a informácia o neprítomnosti a pod.


Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR- plnenie zmluvných a predzmluvných vzťahov
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, – podľa 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem.


Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

 • Zákon č. 513/1991 zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 56/2012 Z. z. Zákon o cestnej doprave,
 • Zákon č. 397/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
 • Vyhláška č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave,
 • Zákon č. 9/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
 • Zákon č. 106/2018 Z .z. Zákon o prevádzke vozidiel cestnej premávky,
 • Zákon č. 199/2004 Z. z. Zákon Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

 • poskytovateľ telefónnych služieb,
 • poskytovateľ dátových služieb,
 • poskytovateľ platformy pre emailovú komunikáciu.


– do tretích krajín

 • osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín


– do medzinárodných organizácií

 • osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií


Iný oprávnený subjekt
na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Súdy, orgány činné v trestnom konaní základe zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, na základe zákona 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov

Úrad na ochranu osobných údajov na základe zákona č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Colný úrad, Finančná správa a iné.

Zverejňovanie osobných údajov:

 • osobné údaje sa nezverejňujú


Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:

 • vedenie evidencie zákazníkov a ich kontaktovanie.
 • oprávnený záujem Prevádzkovateľa na plnení práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných a predzmluvných vzťahov, ak zmluvnou stranou je právnická osoba (PO) a v jej mene vystupujú za účelom plnenia zmluvných vzťahov iné fyzické osoby (FO) na základe osobitného oprávnenia alebo ak fyzická osoba podnikateľ(SZČO), ktorá je zmluvnou stranou a zastupuje ju iná fyzická osoba (FO), aby mohol Prevádzkovateľ plniť zmluvné a predzmluvné vzťahy, pričom dotknuté osoby takéto spracúvanie môžu primerane očakávať.


Doba uchovávania osobných údajov:
15 rokov.

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou na účely  stanovené v tejto informačnej povinnosti bude spracúvať maximálne po dobu  stanovenú v  zákonnom predpise.

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov je zmluvná a zároveň zákonná požiadavka. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. Taktiež nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

 1. oslovenie potenciálnych obchodných partnerov (klientov),
 2. identifikácia klienta pri poskytovaní služieb a/alebo tovaru na základe zmluvného vzťahu.
 3. plnenie práv a povinností vyplývajúcich z predzmluvných / zmluvných vzťahov s klientmi,
 4. spracúvanie osobných údajov klientov, obchodných partnerov prevádzkovateľa za účelom vedenia agendy klientov na obchodné účely, konkrétne na účely evidencie a spracovania obchodných prípadov, zmlúv a súvisiacich informácií,
 5. evidencia kontaktných údajov obchodných partnerov  a ich zamestnancov v systéme  prevádzkovateľa a ich kontaktovanie,
 6. vypracovanie cenovej ponuky na žiadosť dotknutej osoby,
 7. manažment dopytov; komunikácia s dodávateľmi odberateľmi.


Okruh dotknutých osôb
:

 • klienti právnické osoby (PO) a ich štatutárne orgány, oprávnené osoby, kontaktné osoby, zamestnanci a zmluvní zástupcovia obchodného partnera odberateľa (klienta)
 • klienti fyzická osoba podnikateľ (SZČO) a ich  oprávnené osoby, resp. zástupcovia.


Kategória osobných údajov
: bežné osobné údaje.

Zoznam alebo rozsah osobných údajov: obchodné meno, IČO, titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a informácia o neprítomnosti a pod.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

 1. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem,
 2. čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvných a predzmluvných vzťahov,
  čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie zákonných povinností podľa osobitných predpisov,
 3. čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvných a predzmluvných vzťahov,
  čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie zákonných povinností podľa osobitných predpisov,
 4. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem,
 5. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem,
 6. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem,
 7. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem.


Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

 1. spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva,
 2. Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
 3. Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
 4. spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva,
 5. spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva,
 6. spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva,
 7. spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.


Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

 • poskytovateľ ekonomického systému a účtovného programu,
 • poskytovateľ telefónnych služieb,
 • poskytovateľ dátových služieb,
 • poskytovateľ webhosting, domény,
 • poskytovateľ platformy pre emailovú komunikáciu,
 • poskytovateľ účtovných služieb Sprostredkovateľ na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov.


– do tretích krajín:
osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

– do medzinárodných organizá­­­cií: osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.

Iný oprávnený subjekt:

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje sa nezverejňujú.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:

 1. oprávnený záujem Prevádzkovateľa na plnení práv a povinností vyplývajúcich z predzmluvných vzťahov,
 2. zasielanie ponúk dotknutým osobám, na základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa – odoslanie mailu s marketingovým obsahom existujúcemu klientovi, ktorému už predal tovar alebo dodal službu, a tento marketingový obsah sa týka jeho vlastných produktov a/alebo služieb,
 3. oprávnený záujem Prevádzkovateľa na plnení práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných a predzmluvných vzťahov, ak zmluvnou stranou je právnická osoba (PO) a v jej mene vystupujú za účelom plnenia zmluvných vzťahov iné fyzické osoby (FO) na základe osobitného oprávnenia alebo ak fyzická osoba podnikateľ(SZČO), ktorá je zmluvnou stranou a zastupuje ju iná fyzická osoba (FO), aby mohol plniť zmluvné a predzmluvné vzťahy, pričom dotknuté osoby takéto spracúvanie môžu primerane očakávať.
 4. zefektívnenie komunikácie s klientom a ľahšieho prístupu k údajom klienta, ktoré sú nevyhnutné na spracovanie obchodných prípadov, zmlúv a súvisiacich informácií,
 5. zefektívnenie komunikácie s klientom a ľahšieho prístupu k údajom klienta, ktoré sú nevyhnutné na spracovanie obchodných prípadov, zmlúv a súvisiacich informácií,
 6. oprávnený záujem Prevádzkovateľa – vypracovanie cenovej ponuky na žiadosť klienta,
 7. oprávnený záujem Prevádzkovateľa -riadenie dopytov a komunikácia s dodávateľmi a odberateľmi.


Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

 1. do naplnenia účelu alebo po dobu 3 mesiace,
 2. po dobu trvania zmluvného vzťahu a 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu,
 3. po dobu trvania zmluvného vzťahu a 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu,
 4. po dobu trvania zmluvného vzťahu a 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu,
 5. po dobu trvania zmluvného vzťahu a 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu ,
 6. do doby platnosti cenovej ponuky,
 7. po dobu trvania zmluvného vzťahu a 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.


Prevádzkovateľ sa zaručuje
, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov je zmluvná a zároveň zákonná požiadavka. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. Taktiež nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

Účely spracovania osobných údajov:

 1. Spracovanie účtovných dokladov dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov,
 2. Vedenie účtovnej agendy,
 3. Fakturácia dotknutých osôb,
 4. Prípravy a evidencie zmlúv na pokyn dotknutej osoby v rámci zmluvného vzťahu za účelom evidovania objednávok dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov,
 5. Faktúry (dodávateľsko – odberateľské),
 6. Vystavenie daňového dokladu k prijatej hotovostnej alebo bezhotovostnej platbe,
 7. Ostatné daňové doklady a bankové výpisy.


Kategória dotknutých osôb
v rámci účelov v bodoch a) – g):

 • osoby, ktorým vznikla povinnosť uhradiť dodanú službu
 • štatutárne orgány, oprávnené osoby, kontaktné osoby alebo zamestnanci obchodného partnera (klienta).


Kategória osobných údajov
rámci účelov v bodoch a) – g):

 • bežné osobné údaje


Zoznam osobných údajov
v rámci účelov v bodoch a) – g):

 • titul, meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava a jej IČO pod ktorým tovar alebo službu dodala, alebo meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň pod ktorým mu, bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba, číslo bankového účtu fyzickej osoby.
 • titul, meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej práva sú dotknuté zmluvou, jej titul, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý alebo prechodný pobyt, číslo účtu, názov banky, číslo preukazu totožnosti a iné údaje, ktoré sa týkajú predmetu zmluvy.


Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

 1. Spracovanie účtovných dokladov dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov:
  • Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, – podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. b) GDPR.
 2. Vedenie účtovnej agendy:
  • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, – podľa  13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.
 3. Fakturácia dotknutých osôb:
  • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, – podľa  13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.
 4. Prípravy a evidencie zmlúv na pokyn dotknutej osoby v rámci zmluvného vzťahu a za účelom     evidovania objednávok dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov:
  • Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, – podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. b) GDPR.
 5. Faktúry (dodávateľsko – odberateľské):
  • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, – podľa  13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.
 6. Vystavenie daňového dokladu k prijatej hotovostnej a bezhotovostnej platbe:
  • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, – podľa  13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.
 7. Ostatné daňové doklady a bankové výpisy:
  • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, – podľa  13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.


Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

 1. Spracovanie účtovných dokladov dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov:
  • spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva
 2. Vedenie účtovnej agendy:
  1. zákon č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
  2. zákon č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  3. zákon č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  4. zákon č. 40/1964 zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
  5. zákon č. 513/1991 zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
  6. zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
 3. Fakturácia dotknutých osôb:
  • zákon č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 40/1964 zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 513/1991 zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 4. Prípravy a evidencie zmlúv na pokyn dotknutej osoby v rámci zmluvného vzťahu a za účelom     evidovania objednávok dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov:
  • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
  • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
  • Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
 5. Faktúry (dodávateľsko – odberateľské):
  • zákon č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
 6. Vystavenie daňového dokladu k prijatej hotovostnej a bezhotovostnej platbe:
  • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve; zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov)
  • Zákon č. 40/1964 zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 513/1991 zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 289/2008 Z. z. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 492/2009 Z. z. Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 452/2021 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách
 7. Ostatné daňové doklady a bankové výpisy:
  • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve; zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov


Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté
v rámci účelov v bodoch a) – g):

 • poskytovateľ účtovných služieb Sprostredkovateľ na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),
 • poskytovateľ ekonomického softvéru,
 • poskytovateľ dátových a telefónnych služieb ,
 • poskytovateľ bankových služieb.


– do tretích krajín
v rámci účelov v bodoch a) – g):

 • osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín


– do medzinárodných organizácií
v rámci účelov v bodoch a) – g):

 • osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií


Iný oprávnený subjekt
na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Príjemcovia tretie strany:

Daňový úrad (na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov)

Súdy, orgány činné v trestnom konaní základe zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, na základe zákona 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov

Úrad na ochranu osobných údajov na základe zákona č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Colný úrad, Finančná správa.

Zverejňovanie osobných údajov v rámci účelov v bodoch a) – g):

 • osobné údaje sa nezverejňujú


Oprávnený záujem Prevádzkovateľa
v rámci účelov v bodoch a) – g):

 • spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva.


Doba uchovávania osobných údajov:
15 rokov

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou na účely  stanovené v tejto informačnej povinnosti bude spracúvať maximálne po dobu  stanovenú v  zákonnom predpise.

Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov je zmluvná a zároveň zákonná požiadavka. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. Taktiež nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

Prijímanie a evidencia žiadostí o vystavenie nezáväznej cenovej ponuky.

Vystavenie nezáväznej cenovej ponuky na žiadosť dotknutej osoby.

Kategória  dotknutých osôb/dotknutá osoba:

Fyzická osoba podnikateľ ( SZČO) – potenciálny zákazník

Právnická osoba (PO) ­– potenciálny zákazník

Kontaktná osoba alebo zamestnanec potenciálneho zákazníka

Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje

Zoznam alebo rozsah osobných údajov:

Obchodné meno,  titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty , fakturačné údaje, dodacia adresa.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov: 

Čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Spracovanie osobných údajov na základe osobitného právneho predpisu sa nevykonáva.

Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

 • poskytovateľ telefónnych služieb,
 • poskytovateľ dátových služieb,
 • poskytovateľ platformy pre emailovú komunikáciu,
 • poskytovateľ ekonomického softvéru pre vystavovanie cenových ponúk.


Iný oprávnený subjekt:

Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (kontrolné  a dozorné orgány  SR, príslušná Slovenská obchodná inšpekcia , iný  v oprávnený subjekt v súlade s osobitnými zákonmi).

– do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

– do medzinárodných organizácií:

Osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.

Zverejňovanie osobných údajov:

Osobné údaje sa nezverejňujú.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa: spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa nevykonáva

Doba uchovávania / kritérium jej určenia: žiadosť o nezáväznú cenovú ponuku  Prevádzkovateľ uchováva  po  nevyhnutnú dobu do  naplnenia účelu spracúvania t.j.do vystavenia cenovej ponuky.

Vystavená nezáväzná cenová ponuka je Prevádzkovateľom uchovávaná  do doby platnosti cenovej ponuky. (v prípade uzatvorenia kúpnopredajnej zmluvy prevádzkovateľ cenovú ponuku uchováva v účtovnej agende po dobu 15 rokov.)

Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov je zmluvná požiadavka. Bez spracúvania Vašich osobných údajov nemôžeme Vašu cenovú ponuku vystaviť.

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov súdnou/mimosúdnou cestou a evidencie s tým spojené.

Okruh dotknutých osôb:

Relevantné fyzické osoby – účastníci konania, zúčastnené osoby, svedkovia.

Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje.

Zoznam alebo rozsah osobných údajov:

Meno, priezvisko a adresa pobytu, adresa na doručovanie v elektronickej forme, podpis, ďalšie osobné údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu vybavovania súdnych sporov.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

Čl. 6 ods. 1 písm. f) – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva. 

Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:  

 • poskytovateľ telefónnych služieb
 • poskytovateľ dátových služieb

 
Iný oprávnený subjekt:

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

– do tretích krajín

osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

– do medzinárodných organizácií: osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.

Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje sa nezverejňujú.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa nevykonáva.

Doba uchovávania / kritérium jej určenia: osobné údaje sa uchovávajú do naplnenia účelu.

Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov je zmluvná a zároveň zákonná požiadavka. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. Taktiež nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

 • správa pohľadávok


Kategória  dotknutých osôb/dotknuté osoby
:

 • osoba, ktorej vznikla povinnosť uhradiť pohľadávku,
 • štatutárny orgán, zástupca odberateľa,
 • zamestnanec odberateľa,
 • kontaktná osoba odberateľa


Kategória osobných údajov
:

 • bežné osobné údaje

 
Zoznam alebo rozsah osobných údajov:

 • titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a informácia o neprítomnosti a pod.)
 • meno, priezvisko fyzickej osoby odberateľa, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačné údaje.


Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
 

 • Čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa – predajcu (zákonnú povinnosť predajcu vybaviť reklamáciu najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie upravuje zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa).


Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve


Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

 • poskytovateľ telefónnych služieb,
 • poskytovateľ dátových služieb,
 • poskytovateľ platformy pre emailovú komunikáciu,
 • poskytovateľ fakturačné softvéru,
 • poskytovateľ účtovných služieb Sprostredkovateľ na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov):


Iný oprávnený subjekt:

Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (kontrolné  a dozorné orgány  SR, príslušná Slovenská obchodná inšpekcia , iný  v oprávnený subjekt v súlade s osobitnými zákonmi)

– do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

– do medzinárodných organizácií:

Osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.

Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje sa nezverejňujú.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa nevykonáva.

Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

Údaje nevyhnutné pre účtovnú agendu sa archivujú po dobu 15 rokov.

Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov na účely správy pohľadávok je zákonná požiadavka. V prípade neposkytnutia týchto údajov nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

Vybavovanie sťažnosti a vedenie s tým súvisiacich zákonných evidencií.

Kategória  dotknutých osôb:

Osoba podávajúca sťažnosť.

Dotknuté osoby:

Právnické osoby, štatutárne orgány, obchodní zástupcovia a zamestnanci odberateľov Prevádzkovateľa alebo iná osoba oprávnená konať v mene odberateľov, fyzické osoby odberatelia.

Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinností.

Zoznam alebo rozsah osobných údajov:

Meno, priezvisko, adresa bydliska, kontaktné údaje – telefónne číslo, emailová adresa, bankové spojenie, ďalšie osobné údaje zistené, alebo predložené v priebehu vybavovania sťažnosti.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov: 

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, – podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Zákon č.9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,

Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa,

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 40/1694 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

Údaje sa neposkytujú žiadnym ďalším príjemcom.

Iný oprávnený subjekt:

Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (kontrolné  a dozorné orgány  SR, príslušná Slovenská obchodná inšpekcia , iný  v oprávnený subjekt v súlade s osobitnými zákonmi)

– do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

– do medzinárodných organizácií:

Osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.

Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje sa nezverejňujú.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa nevykonáva.

Doba uchovávania / kritérium jej určenia: 3 roky nasledujúce po dni uplatnenia sťažnosti.

 Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov na účely vybavovania sťažnosti a vedenia s tým súvisiacich zákonných evidencií je zákonná požiadavka. V prípade neposkytnutia týchto údajov nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

 1. archivovanie dokumentov Prevádzkovateľa v rámci správy registratúry,
 2. evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme,
 3. evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme v rámci využívania štátnej webovej aplikácie www.slovensko.sk. Tá slúži ako informačný systém verejnej správy, prostredníctvom ktorého je možné vykonávať elektronickú úradnú komunikáciu s ktorýmkoľvek orgánom verejnej moci prostredníctvom internetu. Prostredníctvom funkcií, ako sú napríklad prihlásenie, vyhľadávanie, alebo elektronické služby má užívateľ v rámci portálu možnosť pristupovať k požadovaným informáciám podľa svojich skutočných požiadaviek a príslušný obsah jednoducho vyhľadať. Okrem toho je portál v rámci prihlásenia štruktúrovaný z hľadiska cieľových skupín. Požadované informácie a služby, tak môže užívateľ vyhľadávať a selektovať podľa toho, či sa prihlási ako občan, podnikateľ alebo inštitúcia.
 4. prístup k archívnym dokumentom.


Kategória dotknutých osôb
:

 1. štatutárne orgány a osoby, ktorých údaje sa nachádzajú v archíve
 2. odosielatelia a prijímatelia poštovej a e-mailovej korešpondencie
 3. odosielatelia a prijímatelia poštovej a e-mailovej korešpondencie
 4. žiadatelia o prístup k archívnym dokumentom


Kategória osobných údajov
:

v rámci účelov v bodoch a) – d): bežné osobné údaje

Zoznam alebo rozsah osobných údajov:

 1. titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby.
 2. titul, meno, priezvisko, adresa fyzickej osoby alebo v prípade právnickej osoby – názov a adresa sídla, dátum prijatia a odoslania, značka, predmet, obsah a pod.
 3. fyzická osoba – titul, meno, priezvisko, adresa, právnická osoba – názov a adresa sídla.
 4. meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého a prechodného pobytu, druh a číslo preukazu totožnosti údaje o požadovanom archívnom dokumente, ktoré sú mu známe a účel využitia; meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, na potreby ktorej žiada o prístup k archívnym dokumentom;


Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
 

V rámci účelov uvedených v bodoch a) – d): Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej     zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, – podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

 1. archivovanie dokumentov prevádzkovateľa rámci správy registratúry: Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 2. evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme: Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov Zákon č. 452/2021 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách
 3. evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme v rámci využívania štátnej webovej aplikácie www.slovensko.sk: Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente), Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).
 4. prístup k archívnym dokumentom : Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Občiansky zákonník (§ 40).


Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

Údaje sa neposkytujú žiadnym ďalším príjemcom.

Príjemca osobných údajov tretia strana:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (príslušný archív) – Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

– do tretích krajín

V rámci účelov v bodoch a) – d): osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

– do medzinárodných organizácií

V rámci účelov v bodoch a) – d): osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.

Zverejňovanie osobných údajov:

V rámci účelov v bodoch a) – d): osobné údaje sa nezverejňujú.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:

V rámci účelov v bodoch a) – d) sa spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa nevykonáva.

Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

Bežná korešpondencia- 2 roky, 
Správa registratúry (evidenčné pomôcky, vyraďovanie dokumentov a pod.) – 15 rokov,
Kniha došlej a odoslanej pošty – 2 roky,
Korešpondenčné údaje, ktoré sú súčasťou zmlúv – 15 rokov.

Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov na účely správy registratúry je zákonná požiadavka. V prípade neposkytnutia týchto údajov nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

Vybavovanie reklamácií a vedenie s tým súvisiacich zákonných evidencií.

Kategória  dotknutých osôb:

Odberateľ tovaru a/alebo služieb, ktorý reklamuje zakúpený tovar a/alebo dodanú službu.

Dotknuté osoby:

 • právnické osoby (PO)
 • fyzické osoby podnikatelia (SZČO),
 • štatutárne orgány a obchodní zástupcovia odberateľov Prevádzkovateľa alebo iná osoba oprávnená konať v mene odberateľov.


Kategória/rozsah osobných údajov
:

Obchodné meno, IČO, meno, priezvisko, kontaktné údaje  na pracovisko, ďalšie osobné údaje zistené alebo predložené v priebehu vybavovania reklamácii.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov: 

Čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy

Čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa

Čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre naplnenie oprávnených záujmov Prevádzkovateľa

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Zákon č. 513/1991 zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

Poskytovateľ účtovných služieb: Sprostredkovateľ na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Iný oprávnený subjekt:

Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (kontrolné  a dozorné orgány  SR, príslušná Slovenská obchodná inšpekcia , iný  v oprávnený subjekt v súlade s osobitnými zákonmi)

– do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

– do medzinárodných organizácií:

Osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.

Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje sa nezverejňujú.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa: oprávnený záujem Prevádzkovateľa na plnení práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných a predzmluvných vzťahov, ak zmluvnou stranou je právnická osoba (PO) a v jej mene vystupujú za účelom plnenia zmluvných vzťahov iné fyzické osoby (FO) na základe osobitného oprávnenia alebo ak fyzická osoba podnikateľ(SZČO), ktorá je zmluvnou stranou a zastupuje ju iná fyzická osoba (FO), aby mohol plniť zmluvné a predzmluvné vzťahy, pričom dotknuté osoby takéto spracúvanie môžu primerane očakávať.

Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

Osobné údaje sa spracúvajú len po nevyhnutnú dobu, t. j. počas plynutia záručnej doby. 

Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov na účely reklamácie je zákonná a zároveň zmluvná požiadavka. Bez spracúvania Vašich osobných údajov nemôžeme Vašu reklamáciu zákonne vyriešiť.

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

Informácie pre OSOBY, KTORÉ PODALI ŽIADOSŤ ALEBO UPLATNILI SVOJE PRÁVA

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

 1. uplatnené práva dotknutých osôb a vedenie s tým súvisiacich evidencií.
 2. vybavovanie uplatnených práv dotknutých osôb, vedenie s tým súvisiacich evidencií.


Dotknuté osoby:
fyzické osoby, ktoré podali žiadosť alebo uplatnili svoje práva.

Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinností.

Zoznam alebo rozsah osobných údajov: titul,  meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, uplatnené právo.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov: 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa.

Čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre naplnenie oprávnených záujmov Prevádzkovateľa.

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Zákon č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

Údaje sa neposkytujú žiadnym ďalším príjemcom.

Iný oprávnený subjekt: na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

– do tretích krajín: osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú,

– do medzinárodných organizácií: osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.

Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje sa nezverejňujú.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa: spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorý spočíva v potrebe zabezpečiť evidenciu uplatnených práv dotknutých osôb pre účely prípadnej kontroly dozorného orgánu a preukázania splnenia povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov.

Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

 1. 5 rokov odo dňa uplatnenia práv.
 2. 5 rokov odo dňa vybavenia uplatnených práv.


Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, Prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tomto článku bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania informovaná ešte pred takým spracúvaním informovaná.

Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov je zákonná požiadavka. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade neposkytnutia týchto údajov nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

 1. archivovanie dokumentov Prevádzkovateľa v rámci správy registratúry,
 2. evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme,
 3. evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme v rámci využívania štátnej webovej aplikácie www.slovensko.sk. Tá slúži ako informačný systém verejnej správy, prostredníctvom ktorého je možné vykonávať elektronickú úradnú komunikáciu s ktorýmkoľvek orgánom verejnej moci prostredníctvom internetu. Prostredníctvom funkcií, ako sú napríklad prihlásenie, vyhľadávanie, alebo elektronické služby má užívateľ v rámci portálu možnosť pristupovať k požadovaným informáciám podľa svojich skutočných požiadaviek a príslušný obsah jednoducho vyhľadať. Okrem toho je portál v rámci prihlásenia štruktúrovaný z hľadiska cieľových skupín. Požadované informácie a služby, tak môže užívateľ vyhľadávať a selektovať podľa toho, či sa prihlási ako občan, podnikateľ alebo inštitúcia.
 4. prístup k archívnym dokumentom.


Kategória dotknutých osôb
:

 1. štatutárne orgány a osoby, ktorých údaje sa nachádzajú v archíve
 2. odosielatelia a prijímatelia poštovej a e-mailovej korešpondencie
 3. odosielatelia a prijímatelia poštovej a e-mailovej korešpondencie
 4. žiadatelia o prístup k archívnym dokumentom


Kategória osobných údajov
:

v rámci účelov v bodoch a) – d): bežné osobné údaje

Zoznam alebo rozsah osobných údajov:

 1. titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby.
 2. titul, meno, priezvisko, adresa fyzickej osoby alebo v prípade právnickej osoby – názov a adresa sídla, dátum prijatia a odoslania, značka, predmet, obsah a pod.
 3. fyzická osoba – titul, meno, priezvisko, adresa, právnická osoba – názov a adresa sídla.
 4. meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého a prechodného pobytu, druh a číslo preukazu totožnosti údaje o požadovanom archívnom dokumente, ktoré sú mu známe a účel využitia; meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, na potreby ktorej žiada o prístup k archívnym dokumentom;

 
Zákonnosť spracúvania osobných údajov: 

V rámci účelov uvedených v bodoch a) – d): Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej     zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, – podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

 1. archivovanie dokumentov prevádzkovateľa rámci správy registratúry: Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 2. evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme: Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov Zákon č. 452/2021 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách
 3. evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme v rámci využívania štátnej webovej aplikácie www.slovensko.sk: Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente), Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).
 4. prístup k archívnym dokumentom : Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Občiansky zákonník (§ 40).


Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

Údaje sa neposkytujú žiadnym ďalším príjemcom.

Príjemca osobných údajov tretia strana:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (príslušný archív) – Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

– do tretích krajín

V rámci účelov v bodoch a) – d): osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

– do medzinárodných organizácií

V rámci účelov v bodoch a) – d): osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.

Zverejňovanie osobných údajov:

V rámci účelov v bodoch a) – d): osobné údaje sa nezverejňujú.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:

V rámci účelov v bodoch a) – d) sa spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa nevykonáva.

Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

Bežná korešpondencia- 2 roky, 
Správa registratúry (evidenčné pomôcky, vyraďovanie dokumentov a pod.) – 15 rokov,
Kniha došlej a odoslanej pošty – 2 roky,
Korešpondenčné údaje, ktoré sú súčasťou zmlúv – 15 rokov.

Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov na účely správy registratúry je zákonná požiadavka. V prípade neposkytnutia týchto údajov nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

ZABEZPEČENIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Zaviedli sme všetky možné technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Spôsob a formu spätnej reakcie:

            Odpovede na žiadosti a informácie sa budú poskytovať v takej forme, v akej bola podaná žiadosť (písomne/elektronicky/ústne), pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Ústne poskytovanie informácií je možné podmieniť preukázaním totožnosti dotknutej osoby. Ak má prevádzkovateľ oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť, môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie jej totožnosti. Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti osobných údajov si prevádzkovateľ vyhradzuje právo nereagovať elektronicky na správy bez kvalifikovaného elektronického podpisu. Z tohto dôvodu je vhodnejšie žiadosti, v ktorých sú sprístupňované osobné údaje, vybaviť písomne do vlastných rúk, za účelom predísť situácii, kedy môže anonymná osoba vyžiadať chránené údaje o inej osobe. 

Lehotu na vybavenie žiadosti:

            V zmysle § 29 ods. 3 nového ZOOÚ je lehota na vybavovanie žiadosti dotknutých osôb jednomesačná od doručenia žiadosti. Lehotu je možné predĺžiť v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. O každom takomto predĺžení musí byť dotknutá osoba informovaná spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Ako objektívny dôvod  predĺženia lehoty možno podľa zákona považovať napríklad situáciu, keď zamestnávateľ vyžiada od dotknutej osoby doplnenie nejakých informácií k posúdeniu a vybaveniu jej žiadosti, pričom doplnenie požadovaných informácií nebude vybavené obratom. Rovnako tak výskyt bezpečnostných incidentov, ktoré na istý čas paralyzovali informačné systémy zamestnávateľa a pod.

 Transparentnú informáciu o zavedení a výške poplatkov:

Za vybavenie žiadostí a poskytnutie informácií je prevádzkovateľ oprávnený požadovať od žiadateľa poplatky s tým spojené. Žiadosti dotknutej osoby a informácie sa primárne vybavujú, resp. poskytujú bezodplatne. Primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady možno požadovať za druhú a ďalšiu kópiu dokumentov, ktorými zamestnávateľ plní žiadosť dotknutej osoby. Rovnako poplatok možno zaviesť aj za administratívne náklady na vybavenie žiadosti, ktorá je zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu. Zjavnú neopodstatnenosť alebo neprimeranosť žiadosti preukazuje prevádzkovateľ. Opakujúca sa povaha žiadosti je taká, ktorá sa týka tých istých osobných údajov ako aj toho istého uplatňovaného práva. Opakujúcu povahu žiadosti teda nemá žiadosť podaná napríklad k právu na prístup k osobným údajom, a potom žiadosť podaná k právu na výmaz tých údajov, ktorých spracúvanie bolo zistené na základe žiadosti o právo na prístup.

Vhodné opatrenia na uplatňovanie práv dotknutej osoby a opatrenia uľahčujúce výkon jej práv.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vybaviť žiadosti online, pokiaľ túto možnosť uzná za najvhodnejšiu.

Výpočet práv. ktoré nová právna úprava v oblasti ochrany osobných údajov priznáva dotknutým osobám:

            Tento výpočet práv je aplikovateľný, a dotknutá osoba si môže tieto práva u prevádzkovateľa uplatňovať len za splnenia zákonných  podmienok, ktoré sú ďalej v texte bližšie špecifikované.

1. Právo na prístup

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie uvedené v informačnej povinnosti.

Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Uplatnené právo získať kópiu o osobných údajoch nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

2. Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. 

3. Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, a ak:

 • a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 • b) dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13ods.1písm.a)alebo § 16ods.2písm.a),na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27ods.1a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27ods.2,
 • d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 • e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 • f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1.

Prevádzkovateľ nie je povinný spracúvané osobné údaje o dotknutej osobe vymazať v prípade, že je spracúvanie osobných údajov potrebné:

 • a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
 • b) na splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 • c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s § 16 ods. 2 písm. h) až j),
 • d) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8, ak je pravdepodobné, že právo podľa odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania,
 • e) na uplatnenie právneho nároku.
 •  

4. Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

  • a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
  • b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
  • c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
  • d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.


5. Právo na prenosnosť

 • Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

Právo uvedené v odseku 1 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

6. Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

7. Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

Odsek 1 sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:

  • a) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
  • b) povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
  • c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.


8. Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

Pokiaľ prevádzkovateľ spracúva osobné údaje o dotknutej osobe len na právnom základe súhlasu, je povinný dotknutým osobám zabezpečiť právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, a to rovnako jednoduchou formou, akou bol súhlas poskytnutý. Pokiaľ prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na inom právnom základe ako je súhlas dotknutej osoby, táto osoba nemá právo súhlas odvolať, keďže nebol ani poskytnutý.

Pri spracúvaní osobných údajov na  účely vymedzené v týchto informačných povinnostiach si však môže dotknutá osoba uplatniť len tie práva, ktoré jej vymedzený účel a právny základ na podklade ktorého k spracúvaniu osobných údajov o dotknutej osobe dochádza umožňujú. O týchto právach vždy rozhodne prevádzkovateľ.

Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to písomnou formou alebo elektronicky, doručením Vašej žiadosti na vyššie uvedené kontaktné údaje.

VZORY K UPLATNENIU PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB


MLČANLIVOSŤ

Dovoľujeme si vás uistiť, že ako prevádzkovateľ a taktiež naši zamestnanci, spolupracovníci a sprostredkovatelia, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktorých poskytnutie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť trvá aj po skončení vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje poskytnuté tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúcu Ochranu osobných údajov.

DOPYT

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 

PREVÁDZKOVATEĽ:

Obchodné meno: Focus Logistics s. r. o.
Sídlo: Pod Juhom 7666, 911 01 Trenčín
Právna forma: Spoločnosť  s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán:  Jaroslav Slávik, konateľ           
IČO: 53 558 898
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 41355/R

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

Tel: +421 (0)948 518 093
Mail: slavik@focuslogistics.sk
Doručovacia adresa: Pod Juhom 7666, 911 01 Trenčín 

Zodpovedná osoba: nie je vymenovaná.

Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola Prevádzkovateľom informovaná o spôsobe ochrany osobných údajov podľa novej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov a to zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z.z.) a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č.  2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“), a o všetkých zákonom stanovených informáciách  podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z., resp. čl. 13 nariadenia GDPR.

Dotknutá osoba vyhlasuje, že si je vedomá, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe ustanovenia § 13 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z., podľa ktorého je spracúvanie osobných údajov zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z právnych základov. Právnym základom pre spracúvania osobných údajov o týchto dotknutých osobách je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) – zmluvné a predzmluvné vzťahy s dotknutou osobou. 

Účely spracovania osobných údajov: osobné údaje poskytnuté v rámci formulára na webovej stránke Prevádzkovateľ spracúva za účelom vyhotovenia cenovej ponuky dotknutej osobe na základe  jej dopytu.

Kategória dotknutých osôb: osoba, ktorá kontaktovala Prevádzkovateľa prostredníctvom formulára za účelom vypracovania cenovej ponuky.

Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje. 

Zoznam osobných údajov: e-mailová adresa  na pracovisko, ktorá obsahuje osobný údaj a ďalšie dobrovoľne poskytnuté nepovinné osobné údaje.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov: na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, – podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. b) GDPR. /zmluvné a predzmluvné vzťahy s dotknutou osobou/.

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté:

 • poskytovateľ ekonomického systému
 • poskytovateľ telefónnych služieb
 • poskytovateľ dátových služieb
 • poskytovateľ domény, webhostingu
 • poskytovateľ platformy pre emailovú komunikáciu


– do tretích krajín:
osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín,

– do medzinárodných organizácií: osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií.

Iný oprávnený subjekt: orgány verejnej moci. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania.

Osobné údaje v rozsahu vyžiadania od oprávneného subjektu (napr. Polícia v rámci vyšetrovania priestupkov alebo trestných činov).

Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje sa nezverejňujú.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa: poskytnutie reakcie na dopyt,  či prípadné podnety dotknutej osobe.

Doba uchovávania osobných údajov:  žiadosť o cenovú ponuku na základe dopytu cez formulár na webovej stránke Prevádzkovateľ uchováva do naplnenia účelu, t.j.do vystavenia cenovej ponuky.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

Poučenie o PRÁVACH dotknutých osôb :

Prevádzkovateľ týmto dáva dotknutým osobám na vedomie, a zároveň sa vyhlasuje, že dotknutým osobám priznáva tieto práva:

 1. Právo na prístup
 2. Právo na opravu
 3. Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
 4. Právo na obmedzenie spracúvania
 5. Právo na prenosnosť
 6. Právo namietať spracúvanie osobných údajov
 7. Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania
 8. Právo podať návrh na začatie konania na úrad – v prípade nedodržania zákonom stanovených povinnosti  zo strany prevádzkovateľa
 9. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

 

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom na účely vymedzené v tejto informačnej povinnosti si však môže dotknutá osoba uplatniť len tie práva, ktoré jej vymedzený účel a právny základ na podklade ktorého k spracúvaniu osobných údajov o dotknutej osobe dochádza umožňujú. O týchto právach rozhodne vždy Prevádzkovateľ.

Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to písomnou formou alebo elektronicky doručením vašej žiadosti na vyššie uvedené kontaktné údaje.

MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA S KLIENTOM

NEWSLETTER

 (súhlas)

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679

PREVÁDZKOVATEĽ:

Obchodné meno: Focus Logistics s. r. o.
Sídlo: Pod Juhom 7666, 911 01 Trenčín
Právna forma: Spoločnosť  s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán:  Jaroslav Slávik, konateľ           
IČO: 53 558 898
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 41355/R

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

Tel: +421 (0)948 518 093
Mail: slavik@focuslogistics.sk
Doručovacia adresa: Pod Juhom 7666, 911 01 Trenčín  

Zodpovedná osoba: nie je vymenovaná.

Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola Prevádzkovateľom informovaná o spôsobe ochrany osobných údajov podľa novej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov a to zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z.z.) a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č.  2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“), a o všetkých zákonom stanovených informáciách  podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z., resp. čl. 13 nariadenia GDPR.

Dotknutá osoba vyhlasuje, že si je vedomá, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe ustanovenia § 13 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z., podľa ktorého je spracúvanie osobných údajov zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z právnych základov. Právnym základom pre spracúvania osobných údajov o týchto dotknutých osobách je čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov aovoľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktorým je dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov

Účely spracúvania osobných údajov:

 • zasielanie marketingovej komunikácie, e-mailov s marektingovým obsahom, obchodných (marketingových) ponúk – Newsletterov existujúcemu klientovi Prevádzkovateľa, ktorému poskytuje/poskytoval služby alebo predal tovary , ktorých účelom je (napríklad) informovanie klienta o rozdielnych službách, nových službách, akciách Prevádzkovateľa s cieľom podporiť ich predajnosť, ktoré nesúvisia s predchádzajúcimi transakciami klienta.  Obchodné ponuky sú zasielané existujúcemu klientovi, ktorý Prevádzkovateľovi udelil svoj súhlas.
 • zaradenie e-mailovej adresy, ktorá je osobným údajom, do marketingovej databázy.  


Kategória dotknutých osôb
:

 • právnická osoba – existujúci klient Prevádzkovateľa, ktorý sa prihlásil k odberu Newslettera (príjemca Newslettera),
 • fyzická osoba podnikateľ (SZČO) bez predchádzajúceho vzťahu s Prevádzkovateľom, ktorá sa prihlásila k odberu Newslettera (príjemca Newslettera),
 • fyzická osoba zamestnanec resp. oprávnená osoba konať v mene právnickej osoby (príjemca Newslettera).


Kategória osobných údajov
: bežné osobné údaje. 

Zoznam osobných údajov:

 • e-mailová adresa, ktorá obsahuje osobný údaj, napr. meno, priezvisko, resp. iný osobný údaj a   prostredníctvom ktorej je možné identifikovať konkrétnu fyzickú osobu,
 • dátum poskytnutia súhlasu do odberu newslettera,
 • kategória ( klient/neklient a pod.).

Zákonnosť spracúvania osobných údajov: osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktorým je dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

 • zákon č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách,
 • zákon č. 147/2001 Z. z. Zákon o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté:

 • poskytovateľ marketingovej platformy pre e-mailovú komunikáciu.


– do tretích krajín:
osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín.

– do medzinárodných organizácií: osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií.

Iný oprávnený subjekt:

Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania. Osobné údaje v rozsahu vyžiadania od oprávneného subjektu (napr. Polícia v rámci vyšetrovania priestupkov alebo trestných činov)

Zverejňovanie osobných údajov:: osobné údaje sa nezverejňujú.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa: spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa nevykonáva.

Doba uchovávania osobných údajov: osobné údaje sa spracúvajú po dobu platnosti súhlasu, t.j. do odvolania súhlasu s odoberaním newsletterov, najviac však po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu.

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie: pri spracúvaní osobných údajov na vyššie spomenuté účely nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu.

Poučenie o PRÁVACH dotknutých osôb :

Prevádzkovateľ týmto dáva dotknutým osobám na vedomie, a zároveň sa vyhlasuje, že dotknutým osobám priznáva tieto práva:

 1. Právo odvolať súhlas
 2. Právo na prístup
 3. Právo na opravu
 4. Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
 5. Právo na obmedzenie spracúvania
 6. Právo na prenosnosť
 7. Právo namietať spracúvanie osobných údajov
 8. Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania
 9. Právo podať návrh na začatie konania na úrad – v prípade nedodržania zákonom stanovených povinnosti  zo strany prevádzkovateľa
 10. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

 

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom na účely vymedzené v tejto informačnej povinnosti si však môže dotknutá osoba uplatniť len tie práva, ktoré jej vymedzený účel a právny základ na podklade ktorého k spracúvaniu osobných údajov o dotknutej osobe dochádza umožňujú. O týchto právach rozhodne vždy Prevádzkovateľ.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať: písomne alebo elektronicky na uvedených kontaktných údajoch Prevádzkovateľa alebo odhlásením sa z odberu  pomocou odkazu umiestneného v newsletteri. Odvolanie súhlasu nemá vplyv  na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Po uplynutí platnosti súhlasu  je Prevádzkovateľ povinný ukončiť zasielanie newslettra na príslušnú e-mailovú adresu a bez zbytočného odkladu  vyradiť z databázy e-mailovú adresu dotknutej  osoby, ktorá zrušila odber newsletterov, čiže odvolala daný súhlas. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať trvanlivý nosič, na ktorom je zaznamenaný preukázateľný súhlas dotknutej osoby, po dobu najmenej 4 rokov od odvolania súhlasu dotknutou osobou.

Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to písomnou formou alebo elektronicky doručením vašej žiadosti na vyššie uvedené kontaktné údaje.

 MARKETINGOVÁ  KOMUNIKÁCIA S  DOTKNUTOU OSOBOU BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO VZŤAHU

NEWSLETTER (súhlas)

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679

PREVÁDZKOVATEĽ:

Obchodné meno: Focus Logistics s. r. o.
Sídlo: Pod Juhom 7666, 911 01 Trenčín
Právna forma: Spoločnosť  s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán:  Jaroslav Slávik, konateľ           
IČO: 53 558 898
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 41355/R

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

Tel: +421 (0)948 518 093
Mail: slavik@focuslogistics.sk
Doručovacia adresa: Pod Juhom 7666, 911 01 Trenčín 

Zodpovedná osoba: nie je vymenovaná.

Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola Prevádzkovateľom informovaná o spôsobe ochrany osobných údajov podľa novej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov a to zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z.z.) a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č.  2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“), a o všetkých zákonom stanovených informáciách  podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z., resp. čl. 13 nariadenia GDPR.

Dotknutá osoba vyhlasuje, že si je vedomá, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe ustanovenia § 13 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z., podľa ktorého je spracúvanie osobných údajov zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z právnych základov. Právnym základom pre spracúvania osobných údajov o týchto dotknutých osobách je čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov aovoľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktorým je dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Účely spracúvania osobných údajov:

 • zasielanie marketingovej komunikácie, e-mailov s marektingovým obsahom, obchodných (marketingových) ponúk – Newsletterov osobám bez predchádzajúceho vzťahu s Prevádzkovateľom, ktorých účelom je (napríklad) informovanie dotknutých osôb o nových službách, akciách Prevádzkovateľa s cieľom podporiť ich predajnosť. Obchodné ponuky sú zasielané dotknutým osobám, ktoré Prevádzkovateľovi udelili svoj súhlas.
 • zaradenie e-mailovej adresy, ktorá je osobným údajom, do marketingovej databázy.  


Kategória dotknutých osôb
:

 • právnická osoba (PO) bez predchádzajúceho vzťahu s Prevádzkovateľom, ktorá sa prihlásila k odberu Newslettera (príjemca Newslettera),
 • fyzická osoba podnikateľ (SZČO) bez predchádzajúceho vzťahu s Prevádzkovateľom, ktorá sa prihlásila k odberu Newslettera (príjemca Newslettera),
 • fyzická osoba zamestnanec resp. oprávnená osoba konať v mene právnickej osoby (príjemca Newslettera).


Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje.

Zoznam osobných údajov:

 • e-mailová adresa, ktorá obsahuje osobný údaj, napr. meno, priezvisko, resp. iný osobný údaj a   prostredníctvom ktorej je možné identifikovať konkrétnu fyzickú osobu,
 • dátum poskytnutia súhlasu do odberu newslettera,
 • kategória ( klient/neklient a pod.).


Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas dotknutej osoby.

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

 • zákon č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách,
 • zákon č. 147/2001 Z. z. Zákon o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté:

 • poskytovateľ marketingovej platformy pre e-mailovú komunikáciu.


– do tretích krajín:
osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín.

– do medzinárodných organizácií: osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií.

Iný oprávnený subjekt:

Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania. Osobné údaje v rozsahu vyžiadania od oprávneného subjektu (napr. Polícia v rámci vyšetrovania priestupkov alebo trestných činov)

Zverejňovanie osobných údajov:: osobné údaje sa nezverejňujú.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa: spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa nevykonáva.

Doba uchovávania osobných údajov: osobné údaje sa spracúvajú po dobu platnosti súhlasu, t.j. do odvolania súhlasu s odoberaním newslettrov, najviac však po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu.

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie: pri spracúvaní osobných údajov na vyššie spomenuté účely nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu.

Poučenie o PRÁVACH dotknutých osôb :

Prevádzkovateľ týmto dáva dotknutým osobám na vedomie, a zároveň sa vyhlasuje, že dotknutým osobám priznáva tieto práva:

 1. Právo odvolať súhlas
 2. Právo na prístup
 3. Právo na opravu
 4. Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
 5. Právo na obmedzenie spracúvania
 6. Právo na prenosnosť
 7. Právo namietať spracúvanie osobných údajov
 8. Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania
 9. Právo podať návrh na začatie konania na úrad – v prípade nedodržania zákonom stanovených povinnosti  zo strany prevádzkovateľa
 10. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

 

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom na účely vymedzené v tejto informačnej povinnosti si však môže dotknutá osoba uplatniť len tie práva, ktoré jej vymedzený účel a právny základ na podklade ktorého k spracúvaniu osobných údajov o dotknutej osobe dochádza umožňujú. O týchto právach rozhodne vždy Prevádzkovateľ.

Dotknutá osoba  má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov: písomne alebo elektronicky na uvedených kontaktných údajoch Prevádzkovateľa alebo odhlásením sa z odberu  pomocou odkazu umiestneného v newsletteri. Odvolanie súhlasu nemá vplyv  na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Po uplynutí platnosti súhlasu  je Prevádzkovateľ povinný ukončiť zasielanie newslettra na príslušnú e-mailovú adresu a bez zbytočného odkladu  vyradiť z databázy e-mailovú adresu dotknutej  osoby, ktorá zrušila odber newsletterov, čiže odvolala daný súhlas. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať trvanlivý nosič, na ktorom je zaznamenaný preukázateľný súhlas dotknutej osoby, po dobu najmenej 4 rokov od odvolania súhlasu dotknutou osobou.

Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to písomnou formou alebo elektronicky doručením vašej žiadosti na vyššie uvedené kontaktné údaje.

VYKONÁVANIE PRIAMEHO MARKETINGU ZASIELANÍM REKLÁM PROSTREDNÍCTVOM ELEKTRONICKEJ POŠTY

(súhlas so zasielaním reklám) 

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 

PREVÁDZKOVATEĽ:

Obchodné meno: Focus Logistics s. r. o.
Sídlo: Pod Juhom 7666, 911 01 Trenčín
Právna forma: Spoločnosť  s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán:  Jaroslav Slávik, konateľ           
IČO: 53 558 898
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 41355/R

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

Tel: +421 (0)948 518 093
Mail: slavik@focuslogistics.sk
Doručovacia adresa: Pod Juhom 7666, 911 01 Trenčín  

Zodpovedná osoba: nie je vymenovaná.

Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola Prevádzkovateľom informovaná o spôsobe ochrany osobných údajov podľa novej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov a to zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z.z.) a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č.  2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“), a o všetkých zákonom stanovených informáciách  podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z., resp. čl. 13 nariadenia GDPR.

Dotknutá osoba vyhlasuje, že si je vedomá, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe ustanovenia § 13 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z., podľa ktorého je spracúvanie osobných údajov zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z právnych základov. Právnym základom pre spracúvania osobných údajov o týchto dotknutých osobách je čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov aovoľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktorým je dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Účely spracúvania osobných údajov:

 • zasielanie reklamy prostredníctvom elektronickej pošty,


Kategória dotknutých osôb
:

 • právnická osoba (príjemca reklamy/newslettera),
 • fyzická osoba podnikateľ (SZČO) (príjemca reklamy/newslettera),
 • fyzická osoba zamestnanec resp. oprávnená osoba konať v mene právnickej osoby (príjemca reklamy/newslettera).


Kategória osobných údajov
: bežné osobné údaje. 

Zoznam osobných údajov:

 • e-mailová adresa, ktorá obsahuje osobný údaj, napr. meno, priezvisko, resp. iný osobný údaj a   prostredníctvom ktorej je možné identifikovať konkrétnu fyzickú osobu,
 • dátum poskytnutia súhlasu do odberu reklámnewslettera,
 • kategória ( klient/neklient a pod.).


Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktorým je dobrovoľný súhlas dotknutej osoby  so spracúvaním osobných údajov v zmysle ust. § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách s Vykonávaním priameho marketingu formou zasielania reklám prostredníctvom elektronickej pošty.

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

 • zákon č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách,
 • zákon č. 147/2001 Z. z. Zákon o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté:

 • poskytovateľ marketingovej platformy pre e-mailovú komunikáciu.


– do tretích krajín:
osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín.

– do medzinárodných organizácií: osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií.

Iný oprávnený subjekt:

Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania. Osobné údaje v rozsahu vyžiadania od oprávneného subjektu (napr. Polícia v rámci vyšetrovania priestupkov alebo trestných činov)

Zverejňovanie osobných údajov:: osobné údaje sa nezverejňujú.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa: spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa nevykonáva.

Doba uchovávania osobných údajov: osobné údaje sa spracúvajú po dobu platnosti súhlasu, t.j. do odvolania súhlasu so zasielaním reklamy prostredníctvom elektronickej pošty  a do odvolania súhlasu so  zasielaním elektronickej pošty alebo do odhlásenia sa z odberu Newsletterov, najviac však po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať trvanlivý nosič, na ktorom je zaznamenaný preukázateľný súhlas dotknutej osoby, po dobu najmenej 4 rokov od odvolania súhlasu dotknutou osobou.

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie: pri spracúvaní osobných údajov na vyššie spomenuté účely dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu.

Poučenie o PRÁVACH dotknutých osôb :

Prevádzkovateľ týmto dáva dotknutým osobám na vedomie, a zároveň sa vyhlasuje, že dotknutým osobám priznáva tieto práva:

 1. Právo odvolať súhlas
 2. Právo na prístup
 3. Právo na opravu
 4. Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
 5. Právo na obmedzenie spracúvania
 6. Právo na prenosnosť
 7. Právo namietať spracúvanie osobných údajov
 8. Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania
 9. Právo podať návrh na začatie konania na úrad – v prípade nedodržania zákonom stanovených povinnosti  zo strany prevádzkovateľa
 10. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

 

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom na účely vymedzené v tejto informačnej povinnosti si však môže dotknutá osoba uplatniť len tie práva, ktoré jej vymedzený účel a právny základ na podklade ktorého k spracúvaniu osobných údajov o dotknutej osobe dochádza umožňujú. O týchto právach rozhodne vždy Prevádzkovateľ.

Dotknutá osoba  má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov: písomne alebo elektronicky na uvedených kontaktných údajoch Prevádzkovateľa alebo odhlásením sa z odberu  pomocou odkazu umiestneného v newsletteri. Odvolanie súhlasu nemá vplyv  na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. 

Po uplynutí platnosti súhlasu  je Prevádzkovateľ povinný ukončiť zasielanie reklám prostredníctvom elektronickej pošty a zasielanie elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ  na príslušnú e-mailovú adresu a bez zbytočného odkladu  vyradiť z marketingovej databázy e-mailovú adresu dotknutej  osoby, ktorá zrušila odber, čiže odvolala daný súhlas.

Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to písomnou formou alebo elektronicky doručením vašej žiadosti na vyššie uvedené kontaktné údaje.

Páči sa vám tento článok?

Prihláste sa na odber newslettera

Ďalšie články

Prepravcovia

Prepravcovia Dobre zvládnutá logistika je jednou z kľúčových a zároveň náročných súčastí biznisu, preto si veľmi dobre uvedomujeme, akí dôležití sú v tomto procese prepravcovia, na ktorých sa

Čítať viac »

Colná deklarácia

Colná deklarácia Vieme, že práve logistika môže byť jednou z tých najnáročnejších súčastí biznisu, a preto sa snažíme našim klientom prinášať komplexné riešenia na mieru. Našim

Čítať viac »

Paletová preprava

Paletová preprava Efektívna paletová preprava na trasách Slovensko – Turecko – Veľká Británia – EU. Potrebujete bezpečne a spoľahlivo prepraviť svoj paletový náklad? Prvou možnosťou, ktorú

Čítať viac »

Už odchádzate?

Nezabudnite sa predtým zaregistrovať do nášho newslettera.